Giới Thiệu

Kho tài nguyên đồ họa cung cấp phần mềm, plugin, panel, preset, typo, action, psd dành cho photoshop.

Truy cập nhóm : Tài nguyên đồ họa

Chia sẻ tài nguyên miễn phí và tài nguyên có phí.

Fanpage : Retouch VR